Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf  1 juli 2021 


Deze Algemene Voorwaarden gelden voor personen die onze camper huren.


Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt. 


1.    Definities

Algemene voorwaarden:    Deze Algemene Voorwaarden.

Borg:    Het bedrag dat naast de Huursom voorafgaand aan de huur in rekening wordt gebracht ter garantie van de vereffening van eventuele naheffingen.

Definitieve boeking:    Een boeking is definitief zodra de Huurder de eerste betaling van de Huursom heeft verricht.

Eigen risico:    Het deel van een schade dat voor eigen rekening van de Huurder blijft.

GoForm:    Het formulier dat de Huurder en Verhuurder gezamenlijk invullen voor aanvang van de Huurperiode en na afloop van de Huurperiode.

Huurder:    De Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Huurovereenkomst:    De overeenkomst die tot stand komt tussen een Huurder en Verhuurder voor de huur van onze camper.

Huursom:    De prijs voor de huur van de camper inclusief alle bijkomende kosten die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen.

Huurperiode:    De geboekte periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van de camper door de Huurder en het retourneren van de sleutel aan de Verhuurder bij het afleveren van de camper door de Huurder.

Reiziger:    De term Reiziger en Huurder worden beiden aangemerkt als de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Reserveringsaanvraag:    Het aanbod van de Huurder/Reiziger voor het sluiten van de Huurovereenkomst

Verhuurder:    De Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als verhurende partij.

2.    Vereisten voor de Huurder

Voor een Huurder gelden de volgende voorwaarden:

a.    Je bent in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar je de camper huurt en/of gebruikt. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt;

b.    Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude;

c.    Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;

d.    Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);

e.    Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.

f.    Door je te registreren als Huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van onze Camper. 

g.    Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

h.    Wij zijn gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren.

i.    De Minimale leeftijd van de bestuurder is 25 jaar.


3.    Verplichtingen van de verhuurder

a.    De camper voldoet aan de volgende voorwaarden. 

i.    Voldoet aan alle basis veiligheidseisen;

ii.    Voldoet aan de definitie “Kampeerauto” zoals gesteld in de richtlijn van het land waarin het voertuig is geregistreerd;

iii.    Regulier onderhoud heeft gehad zoals door de fabrikant geadviseerd;

iv.    (Periodiek) gekeurd is volgens de nationale voorschriften van het land van registratie en je beschikt over het keuringsbewijs voor de periode dat de camper verhuurd zal zijn;

v.    De Camper WA-Casco is verzekerd en alle belastingen, zoals wegenbelasting, zijn betaald;

vi.    Voorzien is van een geldig kenteken van het land van registratie;

vii.    Vrij is van gebreken en schade, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Huurder;

viii.    Bij vertrek voldoende vloeistoffen bevat (zoals motorolie, remolie, koelvloeistof etc.) tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de Huurder.

4.    Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

a.    De Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot stand door eerste betaling door de Huurder van de door de Verhuurder geaccepteerde Reserveringsaanvraag.

b.    De huisregels van Verhuurder maken deel uit van de Huurovereenkomst. In het geval van conflicterende huisregels en Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde.

c.    De Huurder is verantwoordelijk voor de nakoming van de volgende verplichtingen jegens Verhuurder:

i.    Huurder gebruikt de camper zorgvuldig, als een goed huisvader en overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje;

ii.    Huurder brengt geen veranderingen aan aan de camper of de inventaris;

iii.    Huurder geeft de camper niet aan anderen in gebruik of huur;

iv.    De Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door de Verhuurder aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in de camper, zoals vermeld door de Verhuurder.

v.    De Huurder dient overige redelijkerwijs gegeven instructies van de Verhuurder op te volgen. 

vi.    Tijdens de huurperiode dient Huurder zorg te dragen voor de vanzelfsprekende beheer aspecten van de camper, zoals het regelmatig controleren (minimaal elke 1000 kilometer) van het oliepeil, koelvloeistofpeil en bandenspanning;

vii.    Huurder is gedurende de Huurperiode verantwoordelijk voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van de camper;

viii.    De Huurder dient niet onder invloed (van alcohol, drugs of andere middelen) te zijn tijdens het besturen van de camper, en Huurder dient zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de Huurder zich met de camper bevindt.

d.    De Huurder staat ervoor in dat zijn passagiers en andere bestuurders eveneens handelen overeenkomstig de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.

e.    De Verhuurder is verplicht de camper te verstrekken aan Huurder zoals overeengekomen en conform de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 3.

f.    De Verhuurder dient te voorkomen dat de Huurder bezit neemt van de camper als de Verhuurder op redelijke gronden meent dat de Huurder:

i.    Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 2;

ii.    Anderszins ongeschikt is om de camper te besturen;

iii.    Geen geldig rijbewijs kan tonen.

In bovengenoemde gevallen kan de Verhuurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

g.    De Huurder dient de camper te weigeren als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Verhuurder:

i.    Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Verhuurder en een camper zoals uiteengezet in artikel 3

ii.    Schade aan de camper niet goed vastlegt en/of aan goede vastlegging van schade geen medewerking wenst te verlenen.

In bovengenoemde gevallen kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huurder de Huursom terug.

h.    Huurder en Verhuurder zullen voorafgaand aan de Huurperiode een Camla Formulier ondertekenen. De Huurder verklaart in het Camla Formulier dat de camper zonder schade/gebreken in gebruik is genomen, met uitzondering van schade die al aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg met de Verhuurder aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op het Camla Formulier. Ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter dient op het Camla Formulier aangegeven te worden. Het Camla Formulier gaat door ondertekening onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst.

i.    De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de camper:

i.    Op de overeengekomen datum, tijd en plaats;

ii.    Zonder dat zich daarin persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden;

iii.    Zonder dat daarmee verkeers- of parkeer overtredingen zijn begaan;

iv.    Inclusief sleutels en papieren;

v.    Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het ondertekenen van het Camla Formulier, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;

vi.    In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij het ondertekenen van het Camla Formulier, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;

j.    Huurder en Verhuurder zullen na afloop van de Huurperiode het Camla Formulier ondertekenen. De Huurder verklaart in het Camla Formulier dat hij de camper bij het einde van de Huurperiode zonder schade/gebreken, ontstaan tijdens de huurperiode, weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schades t.o.v. de staat bij de start van de Huurperiode dienen gezamenlijk met de Verhuurder op het Camla Formulier aangegeven te worden. In het Camla Formulier worden ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter genoteerd.

5.    Annuleringsvoorwaarden

a.    Huurders mogen elke Reserveringsaanvraag die niet door een Verhuurder is geaccepteerd zonder kosten annuleren of wijzigen.

b.    Verhuurders mogen elke Reserveringsaanvraag afwijzen.

c.    Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat sprake is van een Definitieve Boeking.

d.    Als het eerste betalingsverzoek van Camla in verband met een Huurovereenkomst niet binnen 3 dagen door de Huurder betaald wordt, dan vervalt daarmee de Huurovereenkomst. Hieraan zijn geen annuleringskosten verbonden.

i.    De service- en garantiekosten worden niet terugbetaald.

ii.    De borg wordt volledig terugbetaald.

e.    Indien de Huurder een Definitieve Boeking annuleert, dan is hij annuleringskosten verschuldigd zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. De service- en garantiekosten worden niet terugbetaald.

f.    Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

g.    Bij annulering door de Verhuurder van een Definitieve Boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van Verhuurder, op grond waarvan Verhuurder aansprakelijk is voor directe schade van Huurder en eventuele meerkosten voor het huren van een alternatieve camper tot een maximum van €500, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Verhuurder. 


6.    Duur, beëindiging en verlenging van de Huurovereenkomst

a.    De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur.

b.    No show: De boeking wordt geacht door Huurder te zijn geannuleerd zoals bedoeld in artikel 6.1 indien Huurder na 24 uur na de op de Huurovereenkomst vermelde datum en tijdstip de camper niet in ontvangst heeft genomen. Dit zal geen restitutie van (een gedeelte van) de Huursom tot gevolg hebben.

c.    Het terugbrengen van de camper voor afloop van de Huurperiode geldt niet als annulering en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom.

d.    Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden.


7.    Schade, naheffingen en boetes

a.    De Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor schade aan de camper en/of inventaris tot de hoogte van het Eigen Risico. De hoogte van het Eigen Risico wordt door Verhuurder bepaald voorafgaand aan de totstandkoming van een Huurovereenkomst. Het Eigen Risico geldt per schadegeval.

b.    Het Eigen Risico is alleen van toepassing op schade aan de camper en/of inventaris. De Verhuurder kan jegens Huurder geen aanspraak maken op vergoeding van dergelijke schade boven het bedrag van het Eigen Risico. Voor het meerdere dient Verhuurder zich, voor zover gewenst, te verzekeren. 

c.    Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de Verhuurder (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.

d.    In geval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de Huurder, is de Huurder verplicht een officieel schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op te laten maken. In het geval een Huurder zonder geldige reden weigert het schadeformulier in te vullen, dan kan het volledige schadebedrag (zonder rekening te houden met het Eigen Risico) worden opgelegd aan Huurder.

e.    Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de Huurder met de camper verdovende middelen/ drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de Huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf of overtreding is begaan, is de Huurder verplicht tot volledige vergoeding van de door de Verhuurder geleden schade. De door de Verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de Huurder.

f.    Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal en/of andere schade van Verhuurder als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van Huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de Huurder, ongeacht de hoogte van het Eigen Risico.

g.    Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de Huurder of diens passagier(s), ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval, tenzij deze schade het gevolg is van een gebrek aan de camper dat Verhuurder kende zonder de Huurder daarvan op de hoogte te brengen.

h.    De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit dat de camper verhuurd gaat worden. 

i.    Verhuurder dient binnen 48 uur na de op de huurovereenkomst aangegeven huurperiode de naheffing te doen om aanspraak te maken op de borg van de huurder. Eventuele latere naheffingen zal Camla verwerken en doorbelasten. Indien Huurder bezwaar wenst te maken tegen een opgelegde naheffing, dan dient hij dat binnen 5 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Huurder wordt geacht de naheffing te hebben aanvaard.

j.    Indien de camper strandt zonder enige schuld van de Huurder, en Verhuurder biedt geen vervangend vervoer voor de resterende Huurperiode, dan dient Verhuurder de niet-genoten Huurperiode terug te betalen aan Huurder. 

k.    De luifel is een accessoire die geacht wordt elke 12 jaar te worden vervangen. Gaat de luifel stuk dan zal, artikel 7.6 in aanmerking nemende, de te vergoeden schade naar rato van de ouderdom worden vastgesteld. De eerste 5 jaar vindt er geen vermindering plaats en daarna telkens 10% per jaar met een restwaarde van 30%.

l.    Huurder is aansprakelijk voor schade aan de camper die is ontstaan als gevolg van een klapband van een band niet ouder dan 8 jaar. Verhuurder dient onomstotelijk bewijs te hebben dat de band niet ouder is dan 8 jaar. Is de band ouder dan 8 jaar, dan is artikel 7.6 in aanmerking nemende, verhuurder aansprakelijk voor de schade.

m.    Indien de verhuurder een of meer van de volgende verboden heeft opgenomen in zijn advertentie ten tijde van het boeken, dan gelden, artikel 7.6 in aanmerking nemende, de volgende boetes voor het breken van deze verboden:

c.    Gerookt in de camper: €250 (inclusief schoonmaakkosten)

d.    Naar wintersport(gebied) geweest: €250 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)

e.    Festival bezocht: €150

Verhuurder dient onomstotelijk bewijs te hebben dat huurder de regels gebroken heeft.

8.    Betaling

a.    De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. In beginsel geldt als betalingsregeling dat de Huurder 50% van de Huursom betaalt binnen 3 dagen na acceptatie van de Reserveringsaanvraag en 50% 3 weken voor aanvang van de Huurperiode. Indien de Huurovereenkomst langer dan 3 maanden voorafgaand aan de Huurperiode tot stand komt dan is de eerste betaling 25% van de Huursom, 25% 3 maanden voor aanvang van de Huurperiode en 50% 3 weken voor aanvang van de Huurperiode. Indien de Huurovereenkomst binnen 3 weken voorafgaand aan de Huurperiode tot stand komt dan dient de volledige Huursom ineens te worden voldaan.

b.    De Huurder geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst toestemming om de door de Verhuurder gevraagde Borg te betalen. Deze Borg kan na het einde van de Huurovereenkomst gebruikt worden om door de Huurder verschuldigde naheffingen te innen.

9.    Toepasselijkheid

a.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst. 

b.    Camla kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik onder je aandacht gebracht. 


10.    Overig

a.    Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

b.    Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

c.    Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Camla zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

d.    Camla mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.


11.    Geschillenregeling

a.    Indien een geschil bestaat tussen partijen omtrent een vordering van Verhuurder op Huurder tot een maximum van eenmaal het eigen risico, komen Huurder en Verhuurder reeds nu overeen dat dit geschil zal worden beslecht door van een deskundige partij een bindend advies te vragen.

b.    In geval van een bindend advies door een deskundige partij is een gang naar een andere gerechtelijke instantie, arbitrage instituut of alternatieve geschilbeslechtende instantie uitgesloten.